Vài tháng quen nhau chàng đã đòi lên giường check xem nàng có là gái ngoan

Ly cầm lấy điện thoại, mở hộp tin nhắn và gửi vẻn vẹn một dòng: “Tôi còn trinh nhưng không...