Học đại học Văn hoá lại bén duyên với nghề make up và mẫu ảnh

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đỗ vào trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Rời quê hương, xa nhà...