PTC3: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kiểm tra lưới điện truyền tải

Nhằm ứng dụng công nghệ vào quản lý vận hành, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản...