GaraSTEM – Doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực Robotic trong trường học

Nhận thấy chương trình giáo dục tại Việt Nam chưa có bộ công cụ nào có thể tích hợp vừa học...